Fietsplan Olst

Olst is flink in ontwikkeling: het kerkplein nemen we onderhanden, er komt een kindcentrum bij Averbergen, er wordt een fietstunnel aangelegd en er komen woningen op de Abersonlocatie en ook op de schoollocaties die vrijkomen als het kindcentrum in gebruik genomen is. Dit heeft ook effect op de fietsroutes in dit gebied. We vinden het belangrijk dat er herkenbare en veilige fietsroutes zijn. We willen daarmee het fietsen en het gebruik van de fietstunnel stimuleren. Hoe we dit willen doen en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn, beschrijven we in het Fietsplan Olst.

Het Fietsplan Olst maken we niet alleen. Inwoners, verenigingen, (verkeers)organisaties en andere partijen met expertise op dit gebied spelen een grote rol.

Bekijk het Fietsplan Olst.

Ontwikkelingen in Olst
Zoals aangegeven zijn er veel ontwikkelingen in Olst. We hebben het dan over de Fietstunnel, het Kindcentrum Olst, het Woningbouwplan Aberson, de Vrijkomende schoollocaties Olst, de Herinrichting Kerkplein Olst, het Flexwonen Olst (Vink), het Hart van Boskamp, de Provinciaal Kernnet fiets en daarnaast is de provincie Overijssel bezig met de Oversteek Veerweg en met Rijksstraatweg Den Nul

Fietsplan Olst in 7 stappen
Het opstellen van het Fietsplan Olst gaat in 6 stappen, gevolgd door een evaluatie (stap 7). Welke stappen dat zijn en wat ze precies inhouden lees je hieronder.

Over

6 reacties

7 stappen

Looptijd voorbij

Stappen

< >

1

Participatiegroep samenstellen

2

Kansen in kaart brengen

3

Kansen benutten

4

Concept Fietsplan

5

Reactienota

6

Definitief ontwerp

7

Evaluatie

Stap 1: Participatiegroep samenstellen

We vinden het belangrijk dat het Fietsplan Olst geen plan van de gemeente alleen is, maar juist van de gebruikers. Naast medewerkers van de gemeente en een verkeerskundig bureau hebben we ook (lokale) partijen/personen benaderd om ons te helpen. Zij vormen de participatiegroep waar we nauw mee samenwerken.

De participatiegroep bestaat uit een afvaardiging van:

 • Plaatselijke Belangen / Belangengroepen Olst, Boskamp en Den Nul
 • Sportverenigingen
 • Onderwijs, verkeersouders en ouders van schoolgaande kinderen
 • Kinderopvang
 • Ondernemersvereniging
 • Ouderenbond
 • Salland Fietsnetwerk
 • Fietsersbond Deventer e.o.
 • CROW
 • Veilig Verkeer Nederland
 • Politie
 • Verkeerskundig bureau
 • Provincie Overijssel

Noot: enkele partijen hebben aangegeven niet iedere participatiebijeenkomst aanwezig te zijn, maar kijken regelmatig mee in ontwerpen en documenten vanuit hun expertise. 

Verslagen en documenten

 • Alle documenten met betrekking tot Fietsplan Olst en de en participatiegroepverlagen vind je op de pagina Documenten

Stap 2: Kansen in kaart brengen

We willen graag herkenbare en veilige fietsroutes. We willen daarmee het fietsen en het gebruik van de fietstunnel stimuleren. We vinden het belangrijk om te kijken welke kansen we zien met elkaar. We hebben daarom met medewerkers van het verkeerskundig bureau en de leden van de participatie door Olst gefietst om een voorzet te maken voor de kansen die wij met elkaar zien. Dit hebben we verwerkt in een zogenaamde kansenkaart. Deze kaart is daarna aangevuld door inwoners. Deze aangevulde kansenkaart vormt de basis voor het Fietsplan Olst.

Stap 3: Kansen benutten

Nadat we weten waar de kansen liggen, zijn we met het verkeerskundig bureau en de participatiegroep gaan kijken hoe we deze kansen kunnen benutten. Welke aanpassingen zijn er nodig om het doel te behalen. Niet onbelangrijk zijn ook de kosten die erbij komen kijken en de prioritering.

Kosten
Voor de uitvoering van het Fietsplan Olst ligt geen geld op de plank klaar. De bedragen worden waar mogelijk uit het verwante project gehaald of uit het regulier onderhoud. Valt het niet onder één van beide, dan maken we een voorstel voor de raad om te beslissen of er geld voor vrij wordt gemaakt. 

Prioritering
In Olst spelen vele projecten die elkaar ook overlappen in de planning. We kijken daarom ook naar deze planningen, om dubbel werk en extra kosten te voorkomen. We stemmen daarom de prioritering nauw af met de projectleiders van alle verwanten projecten in Olst en met de participatiegroep. Ook kijken we met de participatiegroep naar quickwins. Zijn er zaken we die we al op heel korte termijn op kunnen pakken? We nemen het allemaal mee in het Fietsplan Olst. 

Stap 4: Concept Fietsplan

We hebben alle kansen in kaart gebracht. In deze fase hebben we samen met de participatiegroep en een verkeerskundig bureau gekeken hoe we deze kansen het beste kunnen benutten. Dit hebben we in kaart gebracht en verwerkt in een concept Fietsplan Olst. We boden op 21 februari alle inwoners de gelegenheid om dit concept Fietsplan te bekijken. Er was een inloopbijeenkomst van 19.00 – 21.00 uur in het Holstohus in Olst. Dit werd aangekondigd in de Huis-aan-Huis- Reklamix, onze website en onze socials.

Stap 5: Reactienota

Alle tips/aanvullingen die gemaakt zijn gedurende dit traject zijn bijgehouden. Dit doen we in een zogeheten reactienota. Hierin zetten we wat er aangedragen is en wat we hiermee gedaan hebben. Dit is samen met het verkeerskundig bureau en de participatiegroep gedaan. Met de reactienota willen we iedereen inzicht geven in de keuzes die zijn gemaakt. 

Iedereen die wat heeft ingebracht en op de hoogte gehouden wilde worden heeft een mail ontvangen met daarin de reactienota. Daarnaast kun je reactienota ook online bekijken. 

Stap 6: Definitief ontwerp

Aan de hand van het voorlopig ontwerp en de aanvullingen die gedaan zijn is een definitief ontwerp gemaakt. Dit vormt samen met een maatregelenoverzicht het Fietsplan Olst. Het geeft antwoord op de vraag: Hoe willen we veilige en herkenbare fietsroutes creëren om het fietsgebruik en de fietstunnel te stimuleren?  Het plan is voordat het naar het college van B&W ging getoetst door:  

- onszelf (beleid en regelgeving van de gemeente) 
- verkeerskundig bureau (experts op gebied van verkeer) 
- participatiegroep (zij moeten het plan herkennen als het plan waaraan zij hebben gewerkt, er mogen geen verrasssingen in staan) 

 Het Fietsplan Olst is door het college van B&W als kader vastgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen in Olst en de Boskamp. Dit betekent dat er bij alle projecten in de openbare ruimte waar mogelijk rekening wordt gehouden met het fietsplan.  

De participatiegroep die bestaat uit verschillende betrokken partijen, waaronder Plaatselijk Belang Olst en Belangengroep Beter Boskamp, heeft het plan 17 april aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de raadsvergadering van 8 mei besluit de gemeenteraad of er extra financiën beschikbaar worden gesteld.  

Stap 7: Evaluatie

Het Fietsplan Olst is door de gemeenteraad vastgesteld en we zijn bezig met de uitvoering van het plan. Sommige punten uit het Fietsplan, de zogenaamde quickwins, zijn relatief eenvoudig te realiseren en zijn/worden op korte termijn opgepakt. Daarnaast kijken we welke punten meegenomen kunnen worden in lopende projecten of regulier onderhoud, om dubbel werk en extra kosten te voorkomen. 

Evaluatieformulier

Je hebt destijds input kunnen leveren op het conceptplan. Hoe heb je dit ervaren? Hier rechtsboven staan daarom drie evaluatievragen over het participatieproces. We horen graag je bevindingen om het zo een volgende keer nóg beter te doen. Alvast bedankt! Deze stap is inmiddels afgerond. 

Deel dit
Mail
Bellen